Slider

Kamienna Góra
531-885-105

Lądek Zdrój

783-469-650

Chronimy to co ważne

Z badań wynika, że przy zawieraniu ubezpieczenia, Polacy wciąż nie poświęcają należytej uwagi podpisywanym dokumentom.

Dlatego każdy świadomy konsument powinien zapoznać się nie tylko z umową, ale kluczowymi pojęciami z polisy. Oto one:

Ubezpieczony
To osoba lub/i majątek podlegająca ochronie ubezpieczeniowej, wynikającej z umowy zawartej pomiędzy ubezpieczającym, a zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczony ma prawo do otrzymania świadczenia za szkodę na swoim majątku bądź osobie, przy czym ubezpieczony nie musi być ubezpieczającym.

Ubezpieczający
To osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia i zobowiązuje się do opłacenia składki. Nie zawsze jest to ta sama osoba, co Ubezpieczony. Ubezpieczający może zawrzeć ubezpieczenie, które ochroną obejmie kogoś innego (np. mąż jest ubezpieczającym i wykupuje polisę dla żony – ubezpieczonego). Na polisie podpis składa ubezpieczający, ale ochroną objęty jest ubezpieczony.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
To przepisy prawne stosowane w ubezpieczeniach, określające zobowiązania obu stron umowy ubezpieczeniowej, czyli ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Dokument OWU powinien być zgodny z ustawą ubezpieczeniową oraz przepisami kodeksu cywilnego. W OWU zawarte są  informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Suma ubezpieczenia
Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, które może wypłacić ubezpieczyciel. Towarzystwo nie pokrywa szkód, których wartość przekracza sumę ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna
Określona w umowie ubezpieczenia kwota, będąca górną granicą odpowiedzielności towarzystwa, z tytułu umowy ubezpieczenia OC.

Składka ubezpieczeniowa
Określona kwota pieniędzy, jaką klient płaci ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną ochronę ubezpieczeniową. Wysokość składki i sposób jej płatności określone są w umowie ubezpieczenia. Ma na nią wpływ wiele czynników m.in.:
  • rodzaj ubezpieczenia,
  • wartość sumy ubezpieczenia,
  • długość trwania polisy,
  • wiek,
  • stan zdrowia,
  • stan cywilny.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych kluczowe znaczenie dla wyliczenia wysokości składki mają:

  • wiek,
  • miejsce zamieszkania,
  • rodzaj i parametry pojazdu.

Zobacz również

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenie mieszkania i domu

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenie w podróży

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenia na życie

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenia dla firm

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenia NNW

dowiedz się więcej »
^ do góry